Πολιτική Ποιότητας

 

Αποτελεί θεμελιώδη πολιτική της Φ.Α. ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΕ να θεσπίζει και να διατηρεί υψηλά πρότυπα ποιότητας τόσο για τα προϊόντα που προσφέρει όσο και στον τρόπο που η ίδια λειτουργεί. Πρωταρχικός στόχος της Φ.Α. ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΕ είναι η συμμόρφωση των προϊόντων της με τις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών της. Αυτή η πολιτική υλοποιείται με την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και είναι σύμφωνο με τις κοινά αποδεκτές επιχειρηματικές πρακτικές, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εταιρίας και των σχέσεών της με τους πελάτες της. Η Διοίκηση της Φ.Α. ΜΟΥΡΙΚΗΣ ΑΕ δεσμεύεται να εξασφαλίζει όλους τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων της αλλά και για την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Ποιότητας και να εκτελεί τα καθήκοντά της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.  Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας έχει σαφή δικαιοδοσία και οργανωτική ελευθερία στο να εντοπίζει προβλήματα ποιότητας, να εισάγει, να συνιστά ή να προσφέρει λύσεις και να επιβεβαιώνει την εφαρμογή των λύσεων αυτών. Η παρούσα πολιτική ποιότητας ανασκοπείται ετησίως από την Διοίκηση και όταν κριθεί απαραίτητο αναθεωρείται.